Projekt: Wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania konstrukcji membranowych
w celu podniesienia konkurencyjności, utrzymania zatrudnienia oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

Beneficjent: ABASTRAN Sp. z o.o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.2 Innowacje w MŚP

Cel Projektu: Głównym celem Projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej
polegającej na zintegrowaniu procesu wytwarzania konstrukcji membranowych.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które pozwolą na etapie procesu projektowego
na przeprowadzenie badań kompensacji membrany, wykonywanej indywidualnie pod każdy projekt zadaszenia.

Efekt Projektu:

Przeprowadzenie badań kompensacji membrany pozwoli zaprojektować konstrukcję
o zmniejszonej ilości stali w przeliczeniu na m2 zadaszenia. Badania te pozwolą także zmniejszyć ilość odpadów tkaniny PVC, poprzez uwzględnienie odpowiednich kompensacji materiału na etapie tworzenia projektu konfekcji tkaniny.

Dzięki inwestycji powstaną dwie nowe usługi:
- montażu paneli fotowoltaicznych bezpośrednio do tkaniny PVC, stanowiącej poszycie zadaszenia membranowego,
- montażu poduszki ETFE z warstwą folii przeznaczoną do montażu ogniw fotowoltaicznych.

Całkowita wartość Projektu: 1 123 568,10 PLN

Kwota dofinansowania: 776 449,50 PLN

Planowany okres realizacji: od 01.07.2020 r. do 30.09.2021 r.

 

www.mapadotacji.gov.pl


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020